Хясааны арьс савлах машин

Хясааны арьс савлах машин

Хясааны арьсны багц

Урьдчилан бэлтгэсэн хатуу тавиур дээр VSP вакуум арьсны багц

вакуум арьс савлах машин
вакуум арьс савлах машин