Тахианы хөхний вакуум арьс савлах машин

Тахианы хөхний арьс савлах машин

Тахианы хөхний арьсны багц

Урьдчилан бэлтгэсэн хатуу тавиур дээр VSP вакуум арьсны багц

вакуум арьс савлах машин
вакуум арьс савлах машин